Kiinteistöinsinööripalvelut tuottaa lakisääteiset kiinteistönmuodostuspalvelut ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueella olevista kiinteistöistä. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteri- ja tietojärjestelmä

Kiinteistörekisterilain mukaisesti Kemin kaupunki pitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueella sijaitsevista kiinteistöistä.

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta säädetyn lain perusteella kaupunki myy kiinteistöjä koskevia tietoja ja tietojärjestelmän tulosteita, joita ovat:

 • kiinteistörekisteriote 18 euroa
 • kiinteistörekisterin karttaote 18 euroa
 • lainhuutotodistus 18 euroa
 • vuokraoikeustodistus 20 euroa
 • rasitustodistus 18 euroa
 • toiselta viranomaiselta hankittu asiakirja 8 euroa

Kiinteistötoimitukset

Kaupunki suorittaa asemakaava-alueella kiinteistönmuodostamislain mukaiset kiinteistötoimitukset. Kiinteistötoimituksista yleisin on lohkominen. Muita kiinteistötoimituksia ovat muun muassa tilusvaihto, rasitetoimitus ja kiinteistönmääritys.

Lohkomistoimituksessa asemakaavan ja tonttijaon mukaisesta alueesta muodostetaan tontti, joka merkitään kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen tontille voi hakea rakennuslupaa ja tontista tulee kiinnityskelpoinen.

Mikäli tontti lohkotaan tilasta tai tontista, jonka omistajasta tulee myös uuden lohkottavan tontin omistaja, on hänen haettava lohkomista kiinteistöinsinööriltä.

Automaattisesti lohkominen tulee vireille silloin, kun tonttialue on määräalana saatu omistukseen esimerkiksi ostamalla. Ostajan on haettava määräalalle lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Sitä haetaan Maanmittauslaitokselta.

Maanmittauslaitoksen kiinteistöinsinöörin lähettämä ilmoitus lainhuudon myöntämisestä käynnistää lohkomisen. Muut kiinteistötoimitukset tulevat vireille hakemuksesta.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset ja hinnat

 • kiinteistön laadun ja/tai tunnuksenmuutos 250 euroa
 • päätöstä varten tehtävät tarkistusmittaukset 360 euroa
 • kiinteistön yhdistämispäätös KML 214 § mukaisessa tapauksessa (ei kiinnityksiä) 250 euroa
 • kiinteistön yhdistämispäätös KML 214 § mukaisessa tapauksessa (kiinnityksiä) 300 euroa

Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröiminen, joka muodostuu:

 • yhdestä kiinteistöstä 50 euroa
 • kahdesta tai useammasta kiinteistöstä 75 euroa
 • kiinnityksistä vapauttaminen 140 euroa
 • pantinhaltijoiden sopimus 100 euroa