Asemakaavat

Veitsiluoto

Kemin kaupunginvaltuuston 30.1.2023 § 4 hyväksymä Stora Enso Veitsiluodon asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 26. kaupunginosan Veitsiluodon, 20. kaupunginosan Ajoksen sekä 17. kaupunginosan Rytikarin alueilla olevia korttelia 2601 sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ja yleisentien alueita.

Asemakaava on saanut lainvoiman.

Kemi 16.3.2023
Kaupunginhallitus

Karjalahti

Kemin kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 50 hyväksymä Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosta (Tervahalli / Biltema) koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako koskee korttelin 2108 tontteja 9-11 sekä korttelin 2114 tonttia 4.

Asemakaava ja sitova tonttijako ovat saaneet lainvoiman. 

Kemi 10.8.2022
Kaupunginhallitus

Sauvosaari

Kemin kaupunginvaltuuston 4.4.2022 § 30 hyväksymä Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavan muutosta ja sitovaa tonttijakoa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Sitova tonttijako koskee korttelin 148 tontteja 15 ja 16 sekä korttelin 177 tontteja 3 ja 4.

Asemakaava ja sitova tonttijako ovat saaneet lainvoiman.

Kemi 1.6.2022 Kaupunginhallitus

Peurasaari

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista niin kutsuttuun entiseen pienteollisuuskortteliin 1306. Muutoksessa selvitettiin myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua. Kaavamuutoksessa tutkittiin myös pienveneiden talvisäilytysalueen sijoittamista vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Asemakaavan muutos koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta, on meneillään. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323 tontit 3-4, 1328, 1331–1335, 1341, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta.

Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
Peurasaaren kaupunginosan ranta-alueen asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 30.6.-13.8.2021
Elinvoimalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 15.09.2021 §8
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 §338
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.10.2021 § 130

Vilmilä

Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi sekä mahdollistaa alueen kiertotaloutta harjoittavan yrittäjän toiminnan kehittäminen.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.9.2020 § 85 päättänyt asettaa Vilmilän kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). Kaavaehdotus koskee kiinteistöjä Lapintien ja junaradan välissä välillä Lentokentäntie ja Uusiokatu (240-403-22-2, 240-403-75-15, 240-896-5-3, 240-23-9901-0 ja 240-871-1-3).

 • Valmisteluaineisto sekä OAS olivat nähtävänä 22.6.–31.7.2020
 • Asemakaavaehdotus (osa-alue 1) oli nähtävänä 30.9. – 13.10.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan 17.11.2020 §106
 • Vilmilän asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 7.1.2021.

Tervaharju

Kortteleita 1156 ja 1173 sekä Perämerentien ei valtatie E 75:n ja Kiveliönkadun väliin rajautuvien viheralueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018. Kaavan tavoitteena on saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle ohikulkutien varteen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esimerkiksi pieniä tuotantolaitoksia, joihin liittyy myymälätiloja.

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.2.2108 alkaen.
 • Asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos olivat nähtävillä  29.8.–27.9.2018.
 • Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 1.4-30.4.2020
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen 19.5.2020 §46
 • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen 25.5.2020 §178
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 15.6.2020 §49
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 19.8.2020

Karihaara

Asemakaavan muutos Sahansaarenkadun ympäristössä Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosissa.  Muutos koskee kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, 508-511, 606, 624, 625, 628, 652, 729–731, 759 sekä katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

 • Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävänä 23.9.–22.10.2019.
 • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020
 • Kaavoja koskeva kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 20.1.2020  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen 10.2.2020 §17
 • Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava muutoksen 16.3.2020 §94
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava muutoksen 23.3.2020 §32
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 13.5.2020

Yleiskaavat

Järppi

Kemin kaupunginvaltuuston 12.6.2023 § 56 hyväksymä Järpin osayleiskaavan muutosta (eteläisten alueiden osayleiskaavan muutos)koskeva päätös on saanut lainvoiman.Kaava koskee Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä.


Kemi 17.8.2023
Kaupunginhallitus

Karihaara

Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

 • Yleiskaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset olivat nähtävillä 23.9.–22.10.2019.
 • Kaavoihin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 14.10.2019  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot olivat nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020.
 • Kaavoja koskeva kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina 20.1.2020  kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava muutoksen 16.3.2020 §93
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava muutoksen 23.3.2020 §31
 • Kaavamuutos on saanut lainvoiman 13.5.2020