Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa

Maankäyttö- ja rakennuslaki, pykälät 125-128 määrittelee seuraavat luvat:

Rakennuslupa

 1. Uudisrakennukselle
 2. Rakennuksen laajennukselle
 3. Uudisrakentamiseen verrattavalle korjaus- ja muutostyölle
 4. Korjaus- ja muutostyölle, jos työllä voi olla vaikutusta turvallisuuteen tai terveyteen
 5. Käyttötarkoituksen olennaiselle muuttamiselle

Toimenpidelupa

 1. Rakennuksen julkisivun muuttamiseen
 2. Vajojen, katosten ym. rakennelmien rakentamiseen
 3. Aidan rakentamiseen
 4. Mainoksen asettamiseen
 5. Asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen
 6. Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen

Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai muulla alueella,jolla on voimassa rakennuskielto. Talousrakennuksen tai muun siihenverrattavan vähäisen rakennuksen saa purkaa ilman lupaa, mutta purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (purkamisilmoitus).

Maisematyölupa

 1. Puiden kaatamiseen
 2. Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön

Poikkeuslupa

Poikkeamiseen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

Hinnat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvan hakijan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään.

Kemin kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista saat tarvittaessa lisätietoa kaupungin rakennusvalvonnasta.